Informacje o zmianach przepisów prawa

W celu umożliwienia zapoznania się z uchwalonymi przepisami dotyczącymi sfery budownictwa zanim zaczną one obowiązywać, Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB na bieżąco informuje o aktach prawnych, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale nie weszły jeszcze w życie (o ile przyjęty przez ustawodawcę okres vacatio legis na to pozwala).


Rok 2022

* Informacja nr 3/2022 z dnia 06.05.2022 r.


Dnia 20.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 848)

Data wejścia w życie: 05.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000848

--------------------------------------------

Dnia 28.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 919)

Data wejścia w życie: 13.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000919

--------------------------------------------

Dnia 05.05.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (dz. U. z 2022 r. poz. 956)

Data wejścia w życie: 20.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/956

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001912

* Informacja nr 2/2022 z dnia 02.04.2022 r.


Dnia 31.03.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 715)

Data wejścia w życie: 03.04.2022 r.

Zmiana dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000715


---------------------------------------------

Przypominamy, że serwis https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ pozwala na przygotowanie wszystkich obowiązujących wniosków w procedurach budowlanych. W ostatnich dniach udostępniony został nowy elektroniczny formularz - Uzupełnienie wniosków. Umożliwia on inwestorom uzupełnienie braków formalnych lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez organ w wezwaniu lub postanowieniu. Link bezpośredni: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb_for_uzu .


Uzupełnienie wniosku składanego elektronicznie może nastąpić, gdy:

 • wniosek wymaga podania dodatkowych wyjaśnień,

 • wniosek wymaga załączenia brakujących dokumentów,

 • wniosek wymaga załączenia uzupełnionych dokumentów.

* Informacja nr 1/2022 z dnia 04.02.2022 r.


Dnia 12.01.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (dz. U. z 2022 r. poz. 68)

Data wejścia w życie: 27.01.2022 r.

Dokument dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 31 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/569/PL.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000068


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 02.02.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 248)

Data wejścia w życie: 17.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:

Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy w dotyczące przewodów wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w zakresie przepisów przeciwpożarowych.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000248

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 03.02.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 258)

Data wejścia w życie: 04.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:

Ustawa przesądza, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/258Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001712 - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471 - ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1843Rok 2021

* Informacja nr 13/2021 z dnia 31.12.2021 r.


Dnia 29.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)


Data wejścia w życie: 01.01.2022 r.


Zmiana dotyczy:

Opublikowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2458

Adres internetowy dokumentu dotychczasowego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041301389

---------------------------------------------------

Dnia 29.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (dz. U. z 2021 r. poz. 2462)


Data wejścia w życie: 03.01.2022 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Określa ono urzędowy wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, w tym w formie dokumentu elektronicznego.


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2462
* Informacja nr 12/2021 z dnia 13.12.2021 r.


Dnia 10.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2021 r. poz. 2280)


Data wejścia w życie: 25.12.2021 r.


Zmiana dotyczy:

Rozporządzenie dostosowuje treść obecnego rozporządzenia do treści ustawy – Prawo budowlane poprzez skreślenie wyrazów: „poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta” w odniesieniu do aktualnej mapy (lub jej kopii), na jakiej sporządza się część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2280

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 08.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (dz. U. z 2021 r. poz. 2264)


Data wejścia w życie: 30.12.2021 r.


Zmiana dotyczy:

Rozporządzenie wydłuża do 30.06.2022 r. okres przejściowy uzyskania krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla zespołów pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002264

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002297

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dnia 09.12.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2021 r. poz. 2269)


Data wejścia w życie: 24.12.2021 r.

Uwaga:

1) art. 1 pkt 35 oraz art. 12 wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.

2) art. 13:

a) pkt 1 lit. a-d, pkt 2 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

b) pkt 1 lit. e wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

3) art. 1 pkt 19 i 20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

4) art. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b oraz art. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

5) art. 1 pkt 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.


Zmiana dotyczy:

Ustawa ma służyć lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami, a także wprowadzono także niezbędne pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru.

Ponadto ustawa transponuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002269

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001093

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20001221321

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1633

* Informacja nr 11/2021 z dnia 03.10.2021 r.


Dnia 02.10.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986)


Data wejścia w życie: 03.01.2022 r.


Zmiana dotyczy:

Ustawa zmienia Prawo budowlane dopuszczając budowę budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę (wymagane jest zgłoszenie z projektem budowlanym) oraz bez dziennika i kierownika budowy. Warunki skorzystania z tej procedury to:

- dotyczy budynków wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych,

- obszar oddziaływania takiego budynku musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,

- budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.


Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia budynku o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie będzie miał prawa (ustawa przesądza, że w tym przypadku nie stosuje się art. 30 ust. 4b zdanie drugie, ust. 5 zdanie drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6–7):

- dokonać jego sprawdzenia w zakresie m.in. kompletności, zgodności PZT i PAB z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, czy posiadania przez projektanta odpowiednich uprawnień budowlanych,

- wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia,

- nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.


Wymagania jakie musi spełnić inwestor korzystający z tej procedury to złożenie następujących oświadczeń:

a) do zgłoszenia budowy:

- pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – jednak ustawa nie precyzuje tego przepisu, pomimo jego karnego charakteru,

- o przyjęciu odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,

- o kompletności dokumentacji dołączonej do zgłoszenia.

b) do zawiadomienia o zakończeniu budowy:

- o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku po jego wybudowaniu, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.


Natomiast zasadnicze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą:

- wskazania terminów wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) - 21 dni w przypadku budynków o powierzchni zabudowy do 70 m2, a także 90 dni w przypadku pozostałych obiektów budowlanych,

- postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej 500 zł za przekroczenie ww. terminów wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary,

- uzgodnienie decyzji WZ budynków o powierzchni zabudowy do 70 m2 przez odpowiednie organy zostało skrócone do 7 dni,

- stroną postępowania o wydanie WZ dotyczącej takich budynków jest wyłącznie wnioskodawca.


W efekcie ustawa wzmacnia mechanizmy dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o decyzje WZ, kosztem zorganizowanego planowania przestrzennego. Nie jest to zgodne z opiniami specjalistów od planowania przestrzennego, a także ze strategicznymi dokumentami rządowymi, w których możemy przeczytać m.in. (na przykładzie Krajowego Planu Odbudowy, str. 14):

"Pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (akty prawa miejscowego umożliwiające racjonalne i długoterminowe planowanie inwestycji) wynosiło w 2019 r. 31%. Ponadto nie zawsze miejscowe plany są sporządzane dla obszarów intensywnego rozwoju (m.in. miasta i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie), co powoduje konieczność prowadzenia inwestycji w oparciu o specustawy i decyzje administracyjne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Generuje to nadmierne koszty funkcjonowania gminy, destabilizując jej finanse, wzmacnia zagrożenie korupcją oraz zwiększa niepewność i ryzyko inwestycji. Przyczynia się też do zjawiska rozlewania się sieci osadniczej i suburbanizacji oraz utraty wartości środowiskowej terenów wykorzystywanych dotychczas przez rolnictwo lub leśnictwo. Jej koszty – także społeczne – często ponoszą mieszkańcy w postaci wyższych opłat lokalnych, czy dodatkowego czasu na dojazd by skorzystać z usługi publicznej."


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1986

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1534

* Informacja nr 10/2021 z dnia 20.09.2021 r.


Dnia 17.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (dz. U. z 2021 r. poz. 1722)


Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001722---------------------------------------------------


Dnia 17.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (dz. U. z 2021 r. poz. 1719)


Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001719

* Informacja nr 9/2021 z dnia 17.09.2021 r.


Dnia 14.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (dz. U. z 2021 r. poz. 1686)


Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji Prawa budowlanego, dokonanego ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących w tym zakresie regulacji zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Z opisem innych wprowadzonych zmian można zapoznać się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573/12345203/12776700/dokument519207.pdf .


Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001686


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z docierającymi do izby sygnałami o brakach we wnioskach o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dokumentu, który nie wynika bezpośrednio z Prawa budowlanego przypominamy, że zgodnie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.):


"8. W przypadku gdy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo dokonuje zgłoszenia rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku, a:

1) budynek jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dołącza się oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu w budynku takiej instalacji;

2) budynek nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - wnioskiem albo zgłoszeniem należy objąć również wykonanie takiej instalacji."


W związku z powyższym zachęcamy do informowania inwestora o wymogu wynikającym z powyższego przepisu i z art. 30 ust. 6 ww. ustawy, który brzmi:

"6. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców usług inwestor wyposaża budynek, zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282), w instalację telekomunikacyjną stanowiącą część składową nieruchomości, umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej."

* Informacja nr 8/2021 z dnia 29.06.2021 r.


Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2021 r. poz. 1169)


Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - wprowadzającej cyfryzację w procedurach budowlanych. Zmiana przepisów budowlanych wprowadzona powyższą ustawą umożliwia od 1 lipca 2021 r. sporządzanie projektu budowlanego w postaci:

1) papierowej albo

2) elektronicznej.


Główne założenia projektu budowlanego w postaci elektronicznej, to:

- stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, o wielkości pliku nieprzekraczającej 150 MB;

- każdy plik projektu budowlanego musi być oznaczony (nazwany) w odpowiedni sposób, określony w załączniku do rozporządzenia. Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego pliku, to każdy z nich stanowi osobny tom, będący odpowiednikiem oprawy wielotomowej projektu w postaci papierowej.

- rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy obowiązkowo sporządzić w postaci wektorowej. Ale już podkład do projektu, np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT - może być w postaci rastrowej;

- każdy projektant i sprawdzający (jeśli był wymagany) biorący udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, musi opatrzyć ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Nie ma więc potrzeby zakupu usługi podpisu elektronicznego, gdyż można skorzystać z podpisu zaufanego, którego szczegółowy sposób korzystania został pokazany tutaj: https://tiny.pl/7vfqq.


Więcej szczegółów dotyczących sposobu sporządzania projektu budowlanego po zmianie rozporządzenia dostępna jest na stronie: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4637-projekt-budowlany-w-postaci-elektronicznej.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1169

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609

Ujednolicony tekst rozporządzenia z zaznaczonymi zmianami: https://tiny.pl/9h6rk


---------------------------------------------------------------Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dz. U. z 2021 r. poz. 1170)


Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.


Rozporządzenie dotyczy:

To rozporządzenie również zostało wydane w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. cyfryzacji w procedurach budowlanych. Od tego dnia straci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).

Zasadniczą nowością w porównaniu do obowiązującego wzoru oświadczenia jest brak obowiązku wskazania tytułu, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1170

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001493


---------------------------------------------------------------Dnia 28.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (dz. U. z 2021 r. poz. 1154)


Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Jest to nowe rozporządzenie, które dotąd nie miało swojego odpowiednika w procesie budowlanym. Wskazuje ono jakie informacje powinien umieści organ AAB we wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1154

* Informacja nr 7/2021 z dnia 19.05.2021 r.


Dnia 03.02.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. 2021, poz. 913)


Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - wprowadzającej cyfryzację w procedurach budowlanych


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/913


-------------------------------Dnia 14.05.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz. U. 2021, poz. 892)


Data wejścia w życie: 29.05.2021 r.


Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000892


-------------------------------Dnia 07.05.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 868)

Data wejścia w życie: 22.05.2021 r.

Uwaga:

- art. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i 6 wchodzą w życie z dniem 8 maja

- art. 1 pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

- art. 1 pkt 1 lit. b, pkt 4 i 26 oraz art. 13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Zmiana dotyczy:

Ustawa dostosowuje przepisy związane z efektywnością energetyczną do rozwiązań obowiązujących w UE, doprecyzowuje części pojęć w procesie wydawania świadectw efektywności energetycznej, wprowadza możliwości realizacji obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych.

Ponadto ustawa wprowadza tzw. rejestr oszczędności finalnej, w którym gromadzone będą dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000868

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348

Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=957

* Informacja nr 6/2021 z dnia 29.04.2021 r.


Dnia 28.04.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 784)


Data wejścia w życie: 13.05.2021 r.


Ustawa dotyczy:

Opublikowana ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany:

1. Umożliwia wnioskowanie do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej.

2. Umożliwia wniesienie zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej oraz postanowienia o wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, wraz z prawem do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie w tej sprawie.

3. Wprowadza przesłanki, na podstawie których sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej.

4. Wprowadza obligatoryjne zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej.

5. Umożliwia wniesienie odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie zgodności z decyzją środowiskową przez strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej oraz organizacje ekologiczne.

6. Umożliwia złożenie skargi do sądu administracyjnego w tym zakresie, a także wnioskowanie w tej skardze o wstrzymanie zezwolenia na inwestycję.

7. Wprowadza obowiązek udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Wprowadza obowiązek udostępnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ponadto w przepisach specustaw inwestycyjnych (m.in. w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, i in.):

1) złagodzono istniejące ograniczenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji inwestycyjnej przez wydłużenie okresu, którego upływ uniemożliwia stwierdzenie nieważności ostatecznego zezwolenia na inwestycję, do 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę;

2) złagodzono istniejące ograniczenia skutków kontroli sądowej przez wydłużenie okresu, po upływie którego sąd administracyjny może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi lub art. 156 § 1 kpa;

3) wprowadzono uprawnienie sądu do wstrzymania wykonania zezwolenia na inwestycję na podstawie art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku kiedy decyzja ta została wydana po postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

5) wprowadzono uprawnienie sądu do wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie tych specustaw;

6) wprowadzono uprawnienie organów rozpatrujących odwołanie od decyzji środowiskowej i zezwolenia na inwestycję, dające możliwość wstrzymania wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.


Nowelizacja zmienia również przepisy Prawa budowlanego, w tym m.in. nakłada obowiązek dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy to oczywiście przypadku zamierzenia budowlanego poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach).


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/784

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz.741)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)

Historia przebiegu prac nad projektem ustawy:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EAF3062E6D736A2DC1258681006854B8

* Informacja nr 5/2021 z dnia 11.03.2021 r.


Przypominamy, że od lutego br. na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.

Jednocześnie uzupełniamy informację o nowych obowiązujących wzorach wniosków dotyczących tych procedur, które w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i będzie z nich można korzystać od lipca, tj.:


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021, poz. 410)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000410

Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. 2021, poz. 440)

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/440

Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.


-------------------------------


Dnia 10.03.2021 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim:

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 2021 poz. 264)


Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.


Dokument dotyczy:

Polityka energetyczna Polski zakłada m.in., że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23% - nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie enerrgia wiatrowa i PV), 28% w ciepłownictwie, 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności).

W 2033 r. ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/264

* Informacja nr 4/2021 z dnia 28.02.2021 r.


Przypominamy, że od kilku dni na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.

Jednocześnie uzupełniamy informację o nowych obowiązujących wzorach wniosków dotyczących tych procedur, które w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, tj.:


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 335)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000335

Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. 2021, poz. 338)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000338

Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. 2021, poz. 346)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000346

Data wejścia w życie: 26 lutego 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 356)

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/356

Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

* Informacja nr 3/2021 z dnia 19.02.2021 r.


Informujemy, że od kilku dni na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.

Jednocześnie w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe obowiązujące wzory wniosków dotyczące tych procedur (a kolejne czekają na opublikowanie, o czym będziemy na bieżąco informować), tj.:


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 296)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000296

Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 297)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000297

Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. 2021, poz. 298)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000298

Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 304)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000304

Data wejścia w życie: 18 lutego 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 308)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000308


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 314)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000314

Data wejścia w życie: 19 lutego 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. 2021, poz. 322)

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000322

Data wejścia w życie: 20 lutego 2021 r.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dnia 12.02.2021 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17 (Dz. U. 2021, poz. 282)


Data wejścia w życie: 12.02.2021 r.


Wyrok dotyczy:

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie obejmującym zwrot: „ , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem TK zawarte w art. 91a prawa budowlanego sformułowanie „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami” jest przykładem przepisu blankietowego. Trybunał zwrócił uwagę, że ustawodawca nie sprecyzował, jakie przepisy powinny być wzięte pod uwagę podczas interpretacji zawartego w art. 91a prawa budowlanego zwrotu „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”. Nie wskazał, czy chodzi wyłącznie o przepisy związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektu określone w prawie budowlanym, czy też o wszystkie przepisy prawa budowlanego, czy też nawet o przepisy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych, które wynikają z licznych ustaw wyszczególnionych przez sąd w pytaniu prawnym.

Co więcej, ustawodawca, posługując się jedynie wyrażeniem „przepisy”, nie określił nawet, czy chodzi o przepisy o mocy ustawy, czy też dopuścił w tym wypadku stosowanie aktów podustawowych.


Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000282 , https://trybunal.gov.pl/s/p-1517
* Informacja nr 2/2021 z dnia 05.02.2021 r.

Dnia 03.02.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. 2021, poz. 225)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:

W rozporządzeniu zawarto wykaz realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących budowie CPK, w tym m.in. inwestycji w linie kolejowe, drogi publiczne, sieci przesyłowe, lotniska użytku publicznego. Przy realizacji tych inwestycji inwestorzy mogą korzystać z rozwiązań zawartych w specustawach:

1) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w zakresie dróg publicznych;

2) z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - w zakresie linii kolejowych;

3) z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów pochodnych oraz sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej;

4) z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000225 , https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/225


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dnia 03.02.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. 2021, poz. 234)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.

Uwaga: wyjątkiem jest art. 29 ust. 7 i 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Ustawa dotyczy:

Dokument wyznacza ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Zmienia ona również szereg innych ustaw, m.in.:

 • z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

 • z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

 • z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

 • z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

 • z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 • z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000234

* Informacja nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r.

W dniu 04.01.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 11)


Data wejścia w życie: 19.01.2021 r. z wyjątkiem:

1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49, które wchodzą w życie 05.01.2021 r.;

2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5–7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25,

które wchodzą w życie 04.02.2021 r.;

3) art. 14 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9–13 i 15–22 oraz art. 41–44, które wchodzą w życie 05.03.2021 r.;

4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10–12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b–1d oraz lit. c–h, pkt 9–11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2021 r.;

5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29, które wchodzą w życie z dniem 01.012022 r.;

6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.


Ustawa dotyczy:

Projekt ustawy w pierwotnym brzmieniu skupiał się głównie na kwestii wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego. Jednak w toku prac parlamentarnych dokument został rozszerzony o zagadnienia, które inżynierów budownictwa bardziej interesują z zawodowego punktu widzenia, tj. umożliwiające sporządzanie projektów budowlanych i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej. Zmiany Prawa budowlanego są zawarte w art. 6 ww. ustawy.

Wejście w życie przepisów ustawy w zakresie zmian Prawa budowlanego podzielono na cztery etapy:

Pierwszy etap

Najszybciej, tj. dzisiaj (05.01.2021 r.), wchodzą w życie przepisy naprawiające błędy z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego, a także zmieniona zostanie definicja obiektu liniowego, do której dołączono kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej.

Jako jedyna z grupy przepisów „cyfryzacyjnych”, wchodzi dzisiaj w życie możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Pb). Jednak nie opublikowano jeszcze rozporządzenia, które pozwalałoby taki wniosek złożyć w formie elektronicznej.

Drugi etap

Z kolei po 14 dniach od opublikowania ustawy, tj. od 19.01.2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające dołączenie do zgłoszenia zamiast oryginałów, kopii niektórych dokumentów:

- uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia budowy:

a) zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

b) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

- uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego,

- wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uzasadnienia zarządcy drogi.

Jednocześnie doprecyzowano, że powyższe dokumenty należy dołączyć do projektu zagospodarowania terenu.

Trzeci etap

Kolejna grupa przepisów zmieniających Prawo budowlane wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu ustawy, tj. 04.02.2021 r.

Umożliwią one składanie elektronicznych wniosków dotyczących najprostszych procedur, w tym m.in.:

- zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (przy czym uwaga: przez okres 6 miesięcy od dnia opublikowania ustawy nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB - ze względu na opóźnione opublikowanie ustawy w Dz.U. będzie to możliwe dopiero od. 05.07.2021 r. (sic!), tj. później niż możliwość złożenia elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę),

- o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki,

- przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych,

- zawiadomienie o rozpoczęciu robót,

- o wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,

- o zmianę sposobu użytkowania, itp.

W powyższych sprawach nowe przepisy dodatkowo dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii.

Czwarty etap

Ostatnia grupa norm zmieniających Prawo budowlane tą ustawą wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. Będą to przepisy umożliwiające cyfryzację bardziej skomplikowanych procedur budowlanych, w tym wymagających projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

W tym przypadku również przepisy dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii, a także zlikwidowany zostanie obowiązek poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy, na której sporządzany będzie projekt zagospodarowania terenu. Od 1 lipca 2021 r. inwestor będzie więc miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:

- o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,

- odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

- o zmianę pozwolenia na budowę,

- o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/11

Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=534

Rok 2020

* Informacja nr 10/2020 z dnia 28.12.2020 r.

W dniu 24.12.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351)

Data wejścia w życie: 25.12.2020 r.

Zmiana dotyczy:

Do rozporządzenia dodano przepisy epizodyczne w zakresie obowiązujących wskaźników EP i współczynników przenikania ciepła Uc(max) i U(max).

W efekcie projektowany budynek objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę złożonym do 30 grudnia 2020 r., będzie mógł spełniać wymagania obecnie obowiązujących przepisów, tj. wskaźnik EP i współczynniki przenikania ciepła Uc(max) i U(max) będą dopuszczalne takie, jak obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2020 r. - nawet jeśli pozwolenie na budowę nie zostanie wydane do 30 grudnia 2020 r.

Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 2020 r., będą rozpatrywane już według wymagań nowych, tj. projektowany budynek będzie musiał spełniać wymagania dotyczące wskaźnika EP oraz współczynników Uc(max) i U(max) jakie będą obowiązywały od 31 grudnia 2020 r.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2351

Adres internetowy dokumenty zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065

* Informacja nr 9/2020 z dnia 02.12.2020 r.

Dnia 01.12.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2127)


Data wejścia w życie: 01.01.2021 r.

1. art. 1 pkt 15 w zakresie:

a) art. 27 a, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1 ,

b) art. 27 b i art.27c, które wchodzą wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 2,

c) art. 27 d, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 3,

d) art. 27 e, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 4,

e) art. 27 f, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 5,

f) art. 27 g ust.2 pkt 1, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złoże-nie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 6;

2. art. 2, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1;

3. art. 4, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 7;

4. art. 10, który wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

5. art. 16, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1;

6. art. 20, który wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Zmiana dotyczy:

- Ustawa proponuje działania na rzecz udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, zwanego dalej „Programem Stop Smog”.

- W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania źródeł emisji z budynków przewiduje się utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zwanej dalej „CEEB”.

- Wprowadza zmiany niezbędne do usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „NFOŚiGW”.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231459 – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910770335 - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 995 i 1339)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000122 - Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2020 r. poz.122, 568, 1086 i 1747)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219, 1378 i 1565)

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264 i 284)

Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=574

* Informacja nr 8/2020 z dnia 17.11.2020 r.

Dnia 16.11.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2020 r. poz. 2026)


Data wejścia w życie: 01.12.2020 r.

uwaga: § 1 pkt 16 w zakresie § 18 oraz pkt 17–27 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Zmiana dotyczy:

Kluczowymi zagadnieniami uwzględnionymi w rozporządzeniu są zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej, które obecnie są regulowane w art. 6 rozporządzenia rynkowego oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 213 z 28.11.2017 r. Nr 312, str. 6).

Ponadto nowelizuje się przepisy dotyczące przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej - zmienia się m.in. definicja przyłącza, tj. zastępuje się słowa „o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej” na „dostosowany do mocy przyłączeniowej”, co wynika z faktu, że dla przyłącza nie określa się mocy przyłączeniowej – moc przyłączeniową określa się dla obiektu i służy ona do zaprojektowania przyłącza (patrz definicja mocy przyłączeniowej § 2 pkt 9)

Nowelizacja rozszerza także zakres przedmiotowy rozporządzenia zgodnie z delegacją z art. 9 ust. 4 pkt 14 i 15 ustawy Prawo energetyczne.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2026

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070930623

* Informacja nr 7/2020 z dnia 18.09.2020 r.

W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)


Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.


Zmiana dotyczy: Jest to w całości nowe rozporządzenie określające zakres i formę sporządzania projektu budowlanego - na jego podstawie traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).

Realizuje ono zmianę ustawy - Prawo budowlane, która dokonała podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 26 ustawy zmieniającej Prawo budowlane (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471) - w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym. Powyższe oznacza, że do dnia 19 września 2021 r. można dołączać do ww. wniosków projekt budowlany sporządzany według dzisiaj obowiązujących przepisów.


Tutaj znajduje się druga edycja poradnika przygotowanego przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jaki wpływ będą miały wprowadzane zmiany na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.

Ponadto w poradniku wskazano jakie istotne nowości wprowadza nowe rozporządzenie, a także udzielono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania zebrane od inżynierów budownictwa, związane z nowymi przepisami.


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1609


-------------------------------


W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608)


Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.


Zmiana dotyczy: rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75).

Dodaje się przepisy, które m.in. nakładają obowiązek aby instalacje ogrzewcze i chłodnicze w określonych przypadkach były zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, przy czym dopuszcza się też stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej lub chłodzącej.


Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1608


-------------------------------


Uwaga:

Informujemy, że od 22 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1429).

W § 31 tego rozporządzenia wprowadzana jest istotna zmiana przepisów mających wpływ na koszt opracowania mapy do celów projektowych - w przypadku słabej jakości danych zasobu geodezyjnego należy liczyć się z koniecznością ustalania granic przez wykonawcę prac geodezyjnych w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych przy projektowaniu np. obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej.

Wobec powyższego uczulamy, aby w przypadku wyceniania prac projektowych mieć na względzie obowiązywanie ww. przepisu.

Informację na ten temat wydał kilka dni temu Główny Geodeta Kraju: klik.


* Informacja nr 6/2020 z dnia 31.07.2020 r.

W dniu wczorajszym, tj. 30.07.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1322)


Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.


Rozporządzenie dotyczy:

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o której informowaliśmy w Informacji nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r. zaczyna obowiązywać dzisiaj, tj. 31 lipca 2020 r. Wprowadza ona liczne zmiany w zasadach udostępniania PZGiK i sposobie obliczania opłat. W związku z powyższym wydane zostało nowe rozporządzenie określające wzory wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), które zastąpi obecnie obowiązujący akt (DzU z 2019 r. poz. 434). Od dzisiaj należy więc składać wnioski o udostępnienie np. wypisów z rejestru gruntów na nowych formularzach.

Niestety, z informacji uzyskanych w GUGiK - nie są one jeszcze dostępne w formie edytowalnej.

Edit: dzisiaj, tj. 04.08.2020 r. na stronie internetowej GUGiK umieszczono edytowalne formularze o udostępnianie materiałów zasobu :

- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu,

- wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK.

Materiały odstępne są tutaj: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/04.08.2020-edytowalne-wzory-formularzy-w-sprawie-udostepniania-materialow-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego


Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1322

* Informacja nr 5/2020 z dnia 02.07.2020 r.

UWAGA - WZROST OPŁAT ZA DECYZJE WZ I ULICP


Tarcza antykryzysowa 4.0 w art. 50 zmienia ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W wyniku tej zmiany cena za decyzje o warunkach zabudowy (WZ), a tym samym również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) będzie wynosiła 598 zł, zamiast dotychczasowych 107 zł.


Przepis ten wchodzi w życie 24 lipca 2020 r. Jeżeli więc w swoich umowach na wykonanie prac projektowych macie Państwo obowiązek poniesienia kosztów wydania takich decyzji, to warto się pospieszyć i złożyć wniosek do 23 lipca br.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001086

* Informacja nr 4/2020 z dnia 16.05.2020 r.

W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875)


Data wejścia w życie: 16.05.2020 r.

Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 76 ustawy.


Zmiana dotyczy: ustawa uchyla art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), które zawieszały bieg terminów m.in. w postępowaniach administracyjnych na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.

Tym samym w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy terminy, o których była mowa w art. 15zzr ust. 1 i 15zzs, których bieg nie rozpoczął się rozpoczną swój bieg, a terminy zawieszone będą biegły dalej.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875


Adres internetowy dokumentu zmienianego:

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=344

* Informacja nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r.

W dniu 30.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych (Dz. U. 2020 poz. 782)


Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.

Uwagi: art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Zmiana dotyczy:

Najbardziej istotne z punktu widzenia procesu budowlanego zmiany dotyczą:

 • do ustawy PGiK wprowadzono definicje: mapy do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, a także adekwatnie zmieniany jest słowniczek ustawy - Prawo budowlane nawiązujący w zakresie powyższych definicji do Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

 • w przypadku narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia uczestników,

 • przepisów dotyczących narad koordynacyjnych nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym - tym samym usunięto przypadek mówiący o sytuowaniu sieci w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego,

 • podwyższono część opłat za usługi geodezyjne, wprowadzono zryczałtowane opłaty dla geodetów za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych (np. 100 zł za obszar objęty zgłoszeniem pracy do 1 ha),

 • w ustawie - Prawo budowlane dodano art. 27a mówiący o tym, że w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa zapewnia:

"1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;

2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego."

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000782


Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000310 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=130

* Informacja nr 2/2020 z dnia 18.04.2020 r.

W dniu 17.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)


Data wejścia w życie: 18.04.2020 r.

Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 118 ustawy.


Zmiana dotyczy: obszerna zmiana wielu ustaw, których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym pandemii wywołanej koronawirusem. Część zmian dotyczy również zagadnień z zakresu Prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także biegu terminów postępowań administracyjnych.


W ustawie - Prawo budowlane wprowadza się definicję przenośnego wolnostojącego masztu antenowego. Zmiany mają na czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej w maksymalny sposób skrócić budowlaną procedurę administracyjną dla przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jednocześnie zagwarantowano organom administracji architektoniczno-budowlanej możliwość zgłoszenia sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia w przypadku gdy wykonywanie robót budowlanych lub sam obiekt objęty zgłoszeniem może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z jednoczesnym zobowiązaniem inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.


W większości podtrzymane zostały zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, a tym również w ramach wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, iż nadal funkcjonują w tym procesie ograniczenia wprowadzone w art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), które mówią o terminach administracyjnych jakie nie rozpoczynają się lub ulegają zawieszeniu na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.

W ustawie, która właśnie weszła w życie zrobiono wyjątek od ww. zasad jedynie dla części postępowań administracyjnych, w tym m.in. przy:

- opiniowaniu i uzgadnianiu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,

- opiniowaniu projektu gminnego programu rewitalizacji,

- wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,

- wydaniu decyzji lokalizacyjnych w ramach specustaw.

Terminy w tych ww. postępowaniach już wszczętych rozpoczynają bieg, a terminy rozpoczęte biegną w dalszym ciągu - od dnia 18 kwietnia br.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695


Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=330

* Informacja nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r.

W dniu 18.03.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Uwagi: z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana dotyczy: obszerna zmiana ustawy Prawo budowlane, w szczególności dokonująca podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny.

Tutaj znajduje się poradnik przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jak wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950160078 - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062251635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=121

Rok 2019

* Informacja nr 21/2019 z dnia 12.11.2019 r.

W dniu 08.11.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2170)


Data wejścia w życie: 23.11.2019 r.

Uwagi:

1) art. 1 pkt 89 i 92, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.;

2) art. 1 pkt 45 i 64, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Zmiana dotyczy: stosunkowo obszerna zmiana ustawy Prawo wodne realizująca m.in. zmiany w zakresie:

- regulacji dotyczących celów środowiskowych, monitoringu wód, sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przepisów dotyczących planów nawożenia oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy,

- wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa i wykonywania urządzeń wodnych oraz kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich,

- wykonywania prawa pierwokupu,

- opłat za usługi wodne,

- korzystania z wód, wydawania pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji administracyjnych,

- przepisów karnych.

Ustawa zmienia również w niewielkim stopniu Prawo budowlane w zakresie art. 29, 30 i 82.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002170

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268 – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3695


--------------------------------------------------------------------------

W dniu 08.11.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2166)


Data wejścia w życie: 23.11.2019 r.

Uwagi:

- art. 1 pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1

- art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Zmiana dotyczy: celem ustawy jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, tj. takich, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady produkcyjne oraz usługowe - poprzez ograniczenie wprowadzania na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności, określonych w przepisach krajowych i unijnych.


Ustawa wprowadza nowy obowiązek w art. 33 w ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, w której dodaje pkt 10 w brzmieniu:

10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”.


W ustawie Prawo energetyczne m.in. znika ograniczenie 50 kW dla podmiotu, który jeśli nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego - to jest zobowiązany zapewnić przyłączenie takiego obiektu do sieci ciepłowniczej (o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia).


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002166

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002087 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001435 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3522


--------------------------------------------------------------------------


W dniu 08.11.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 2164)


Data wejścia w życie: 16.11.2019 r.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002164

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

* Informacja nr 20/2019 z dnia 29.10.2019 r.

W dniu 24.10.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)


Data wejścia w życie: 01.01.2021 r.


Zmiana dotyczy: zupełnie nowa, obszerna ustawa, która zastąpi obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Kluczowe propozycje założenia nowej ustawy, to zdaniem MPiT m.in.:

- Umowy z podwykonawcami równie korzystne, jak te z wykonawcami: kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami.

- Obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w postępowaniach będzie mniej obciążający.

- Procedura uproszczona poniżej progów unijnych.

- Katalog klauzul abuzywnych i nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia: jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy.

- Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach: zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia.

- Usprawnienie postępowania przed KIO.

- Jeden sąd ds. zamówień publicznych: Sąd Okręgowy w Warszawie.

- Zasada koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową. Koncyliacja jest tańsza i szybsza od sądu i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

Adres internetowy dokumentu zmienianego (uchylanego): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001843

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624


--------------------------------------------------------------------------


W dniu 24.10.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020)


Data wejścia w życie: 01.01.2021 r.

Uwagi:

1) art. 85 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2019 r.;

2) art. 88 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002020

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3625


--------------------------------------------------------------------------


W dniu 28.10.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2019 poz. 2061)


Data wejścia w życie: 12.11.2019 r.


Zmiana dotyczy: rozporządzenie zakłada nowe warunki sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2061/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081530955

* Informacja nr 19/2019 z dnia 17.10.2019 r.

W dniu 10.10.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. 2019 poz. 1924)


Data wejścia w życie: 25.10.2019 r.


Ustawa dotyczy:

Głównym celem "specustawy" jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych. Polegają one m.in. na:

– wyłączeniu zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów ustawy o rewitalizacji w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego,

– wprowadzeniu do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego,

– skróceniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego,

- zmienia definicję odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o którym mowa w art. 36a Prawa budowlanego - ale wyłącznie na potrzeby inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001924

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3605


--------------------------------------------------------------------------


W dniu 04.10.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. 2019 poz. 948)


Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.


Zmiana dotyczy:

Zostały opublikowane podwyższone stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000948


--------------------------------------------------------------------------


W dniu 10.10.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931)


Data wejścia w życie: 11.10.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Został obniżony poziom alarmowania o smogu.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001931

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001031

* Informacja nr 18/2019 z dnia 03.10.2019 r.

W dniu 26.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)


Data wejścia w życie: 11.10.2019 r.


Zmiana dotyczy:

W nowym rozporządzenia dokonano wielu zmian redakcyjnych i dostosowujących brzmienie przepisów do obecnych uwarunkowań prawnych, ale także nastąpi część zmian merytorycznych, m.in. w zakresie stacji elektroenergetycznych czy instalacji do oczyszczania ścieków.

Ponadto wprowadzono definicje pojęć: „powierzchnia użytkowa”, „powierzchnia zabudowy” oraz „tereny narciarskie”.

Dla ułatwienia zapoznania się ze zmianami w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia tutaj znajduje się plik z porównaniem tekstu obu rozporządzeń.

Rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), które zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 i 2171) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. 11.10.2019 r.


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839

* Informacja nr 17/2019 z dnia 25.09.2019 r.

W dniu 24.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1815)


Data wejścia w życie: 25.10.2019 r.

Uwagi:

1) art. 11 pkt 3 i 4, wchodzą w życie 25 grudnia 2019 r.;

2) art. 1 pkt 5, art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

3) art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Zmiana dotyczy:

Celem zmiany tzw. "Megaustawy" jest m.in. przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej i zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne.

Ustawa zmienia też inne przepisy związane z budownictwem, w tym w zakresie Prawa budowlanego m.in.:

- definicję obiektu liniowego - poprzez stwierdzenie, że kable zainstalowane również w kanale technologicznym nie stanowią obiektu

budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,

- w art. 29 ust. 1 wprowadza dodatkowy pkt 20aa) - zwalniający podbudowy nadziemne dla telekomunikacyjnych linii kablowych z obowiązku uzyskania pozwolenia budowę, przy czym jednocześnie uchylany jest art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. e, tj. przepis zwalniający z obowiązku uzyskania pozwolenia budowę sieci telekomunikacyjne.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001815


Adres internetowy dokumentu zmienianego:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002062 - Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3484

--------------------------------------------------------------------------


W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. 2019 poz. 1819)


Data wejścia w życie: 09.10.2019 r.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1819

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060


--------------------------------------------------------------------------


W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)


Data wejścia w życie: 26.03.2020 r.


Zmiana dotyczy:

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).


Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1830/1

--------------------------------------------------------------------------


W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2019 poz. 1829)


Data wejścia w życie: 09.10.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Zmieniają się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, tj. wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku i części budynku.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1829/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000376

--------------------------------------------------------------------------


W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2019 poz. 1827)


Data wejścia w życie: 09.10.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Zmieniają się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, tj. wzory protokołu kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1827/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000247

* Informacja nr 16/2019 z dnia 18.09.2019 r.

W dniu 13.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. 2019 poz. 1752)


Data wejścia w życie: 28.09.2019 r.

Dokument dotyczy:

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 425 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i określenia rodzaje inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej.


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001752

--------------------------------------------------------------------------


W dniu 16.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. 2019 poz. 1757)


Data wejścia w życie: 01.10.2019 r.


Dokument dotyczy:

Celem rozporządzenia jest uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do tankowania gazem ziemnym pojazdów samochodowych. Określa ono m.in. wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego, czy rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001757

--------------------------------------------------------------------------


W dniu 16.09.2019 r. zostało opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. 2019 poz. 1765)


Data wejścia w życie: 17.12.2019 r.

Uwaga: § 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2020 r.


Zmiana dotyczy:

Celem rozporządzenia jest dostosowanie przedmiotowego rozporządzenia do obowiązującego brzmienia art. 22f ust. 13a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 927), zgodnie z którym przepisy art. 22f ust. 1–12 tej ustawy, dotyczące świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stosuje się również do pojazdów kolejowych przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego, pojazdów historycznych oraz pojazdów turystycznych eksploatowanych na sieci kolejowej, niezależnie od drogi kolejowej, po której się poruszają. W rozporządzeniu uwzględnia się także infrastrukturę prywatną.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001765

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000720

* Informacja nr 15/2019 z dnia 13.09.2019 r.

W dniu 09.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1712)


Data wejścia w życie: 24.09.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych zarówno po stronie podmiotów planujących realizację inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, innych potencjalnie znacząco oddziałujących na obszar Natura 2000, jak również podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001712

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3616--------------------------------------------------------------------------

W dniu 09.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1716)

Data wejścia w życie: 17.09.2019 r.

Uwaga: art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001716

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3582


--------------------------------------------------------------------------

W dniu 09.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2019 poz. 1721)


Data wejścia w życie: 24.09.2019 r.


Zmiana dotyczy:

W zmienianym rozporządzeniu w § 9 w ust. 1 uchyla się pkt 3, mówiący o obowiązku wskazania numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001721

* Informacja nr 14/2019 z dnia 09.09.2019 r.

W dniu 05.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696)


Data wejścia w życie: 20.09.2019 r.

Uwagi:

1) art. 1 ust. 2, art. 6 pkt 2 oraz art. 7 ust. 3 wchodzą w życie w zakresie:

a) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2019 r.,

b) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2020 r.,

c) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - z dniem 23 czerwca 2021 r.;

2) art. 15-28 wchodzą w życie z dniem 6 marca 2021 r.;

3) art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29-34 i art. 51 wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.


Zmiana dotyczy:

Ustawa wprowadza miany m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawie - Prawo budowlane, w tym w art. 34 ust. 2, w którym stwierdza się, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3579

* Informacja nr 13/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Koleżanki i Koledzy,

wczoraj zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw trzy rozporządzenia zmieniające przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz autostrad płatnych. Każde z rozporządzeń zostało notyfikowane Komisji Europejskiej.

Istotne są one nie tylko dla inżynierów budownictwa branży drogowej, ale też innych obiektów infrastrukturalnych, gdyż zmienia się m.in. § 140 ust. 8 oraz uchyla się § 140 ust. 9 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Podobne zmiany następują również w § 81 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje o ww. aktach prawnych.

--------------------------------------------------


W dniu 29.08.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2019 poz. 1644)


Data wejścia w życie: 13.09.2019 r.

Uwagi: rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001644

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020120116

--------------------------------------------------


W dniu 29.08.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)


Data wejścia w życie: 13.09.2019 r.

Uwagi: rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 57 w zakresie § 164a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, który wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001643

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124

--------------------------------------------------


W dniu 29.08.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1642)


Data wejścia w życie: 13.09.2019 r.

Uwagi: rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 31 oraz § 1 pkt 44

w zakresie § 320 rozporządzenia zmienianego w § 1, które wchodzą w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001642

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000630735

* Informacja nr 12/2019 z dnia 19.08.2019 r.

W dniu 14.08.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1524)

Data wejścia w życie: 2019-08-29

Uwagi:

art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 10 lit. b oraz pkt 34 lit. a, art. 3 pkt 11 oraz art. 22 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

art. 1 pkt 3 lit. e w zakresie dodawanego art. 4 ust. 14 oraz art. 3 pkt 5 wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2020 r.

Ustawa dotyczy:

Zgodnie z uzasadnieniem ustawa ma za cel podjęcie dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i w perspektywie długofalowej - zapewnienia stałego dostępu do energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości.

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001524

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002389

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000755

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001945

- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. - o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000654

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3656

* Informacja nr 11/2019 z dnia 16.07.2019 r.

W dniu 15.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1316)


Data wejścia w życie: 30.07.2019 r.


Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1316/1

--------------------------------------------------

W dniu 15.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)


Data wejścia w życie: 16.07.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).


Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1311/1

--------------------------------------------------

W dniu 15.07.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1309)

Data wejścia w życie:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 20, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.;

2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 7 pkt 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących sprawnej realizacji programu Mieszkanie Plus, głównie przez zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także efektywniejszy udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.

Ustawą zmienia się m.in. ustawy:

- ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1309/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002363

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3364

-----------------------------------------------------

W dniu 12.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 2019 poz. 1300)


Data wejścia w życie: 13.07.2019 r.

Zmiana dotyczy:

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. poz. 1867 oraz z 2015 r. poz. 521), które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) utraciło moc

z dniem 1 lipca 2019 r.

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1300/1

*Informacja nr 10/2019 z dnia 04.07.2019 r.

W dniu 02.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220)


Data wejścia w życie: 02.07.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. poz. 1988 oraz z 2008 r. poz. 1538), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001220

-----------------------------------------------------

W dniu 03.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230)


Data wejścia w życie: 18.07.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. poz. 1182).


Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1230/1

* Informacja nr 9/2019 z dnia 26.06.2019 r.


W dniu 25.06.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 1176)


Data wejścia w życie: 29.06.2019 r.


Zmiana dotyczy:

Wydłużeniu uległ termin, w którym producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia (który nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym) nie był obowiązany sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.

W świetle nowych przepisów producent nie będzie musiał sporządzać krajowej deklaracji do dnia 31 grudnia 2020 r., natomiast obecnie obowiązujące przepisy zwalniały go z ww. obowiązku do dnia 30 czerwca 2019 r.


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1176/1

Adres internetowy dokumenty zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

-----------------------------------------------------

W dniu 25.06.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1186/1

* Informacja nr 8/2019 z dnia 07.05.2019 r.


W dniu 06.05.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Data wejścia w życie: 07.05.2019 r.

Rozporządzenie dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 oraz z 2018 r. poz. 352).

Stanowi ono wypełnienie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) po zmianach dostosowujących system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15).

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/831/1

* Informacja nr 7/2019 z dnia 30.04.2019 r.

W dniu 29.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2019 poz. 801)

Data wejścia w życie: 14.05.2019 r.

Ustawa dotyczy:

Celem ustawy jest wykonanie wyroków TK: z dnia 14 lipca 2015 r. (SK26/14) oraz z dnia 12 grudnia 2017 r. (SK 39/14) w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów dotyczących praw poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; ponadto zagwarantowania pewności stosunków prawnych w odniesieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy przez wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000801

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002204

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3108

-----------------------------------------------------

W dniu 19.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2019 poz. 730)

Data wejścia w życie: 04.05.2019 r.

Uwaga:

1) art. 87 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 r.;

2) art. 107 pkt 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;

3) art. 157 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

Ustawa dotyczy:

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO, m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.

Ustawa wprowadza zmiany do 162 aktów prawnych, w tym m.in. do:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050

* Informacja nr 6/2019 z dnia 16.04.2019 r.

W dniu 15.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695)

Data wejścia w życie: 30.04.2019 r.

Ustawa dotyczy:

Celem ustawy jest podniesienie do rangi ustawy regulacji ograniczających uprawnienia budowlane poprzez przeniesienie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie regulujących zakres uprawnień budowlanych (§ 10-15) do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Jego pełna treść wraz z uzasadnieniem została ogłoszona w OTK ZU A, poz. 9

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000695

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3195

-----------------------------------------------------

W dniu 15.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 698)

Data wejścia w życie: 30.04.2019 r.

Ustawa dotyczy:

Dodaje przepisy umożliwiające realizację czynności związanych z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych przez wyznaczony podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000698

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002068

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3259

* Informacja nr 5/2019 z dnia 15.04.2019 r.

Koleżanki i Koledzy!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj i przewiduje wprowadzenie wielu istotnych zmian w Prawie budowlanym.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem i zgłaszania ewentualnych uwag: bezpośrednio do RCL lub na adres: kpr@piib.org.pl do dnia 26.04.2019 r.

-----------------------------------------------------

W dniu 03.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. 2019 poz. 630)

Data wejścia w życie: 18.04.2019 r.

Ustawa dotyczy:

WYKAZ STRATEGICZNYCH INWESTYCJI W SEKTORZE NAFTOWYM:

 1. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

 2. Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

 3. Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

 4. Budowa rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000630

* Informacja nr 4/2019 z dnia 01.04.2019 r.

W dniu 29.03.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595)

Data wejścia w życie: 01.04.2019 r.

Rozporządzenie dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2019 r. - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219).

Rozporządzenie zawiera m.in. wymagania ogólnobudowlane i dotyczące instalacji sanitarnych.

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/595/1

* Informacja nr 3/2019 z dnia 11.03.2019 r.

W dniu 08.03.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. 2019 poz. 457)

Data wejścia w życie: 09.03.2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 3 i 59 załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie dotyczy:

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392 i z 2018 r.poz. 756).

W załączniku do rozporządzenia określono standardy dotyczące przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia. Standardy mają uwzględniać możliwie niski koszt realizacji przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zapewnienia wysokiej użyteczności społecznej, niskich kosztów użytkowania utworzonych lokali mieszkalnych oraz poszanowania ładu przestrzennego.

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/457/1

-----------------------------------------------------------------------

W dniu 08.03.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 452)

Data wejścia w życie: 2019-03-14

Zmiana dotyczy:

Ustawa stanowi wykonanie wyroku TK z dnia 7 marca 2018 r. Sygn. akt K 2/17.

Wydłuża się termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 3 lat.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/452/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=298F9E300B7B8439C12583A2004905FB

* Informacja nr 2/2019 z dnia 04.03.2019 r.

W dniu 25.02.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2019 poz. 363)

Data wejścia w życie: 12.03.2019 r.

Rozporządzenie dotyczy:

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uszczelnienie systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe i wyeliminowania nieprawidłowości na rynku.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000363

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001690

* Informacja nr 1/2019 z dnia 14.01.2019 r.

W dniu 11.01.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 51)


Data wejścia w życie: 11.02.2019 r.

Uwaga: Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. d i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tracą moc z dniem 31 grudnia 2024 r.


Ustawa dotyczy:

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Podłączanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych do sieci gazowych stanowić będzie (obok podłączenia do sieci ciepłowniczych) jeden z elementów tzw. przedsięwzięć niskoemisyjnych, które zostały zdefiniowane w ustawie. Stąd też wprowadzane są zmiany w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w postaci zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowych obejmujących gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa. Jednak budowa tych sieci, podobnie jak pozostałych sieci wymienionych w przywołanym przepisie, będzie wymagała zgłoszenia z projektem budowlanym.


Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000051

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831 - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2906

Rok 2018

* Informacja nr 13/2018 z dnia 31.12.2018 r.

Koleżanki i Koledzy - drogowcy i mostowcy!

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury został udostępniony Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, a wraz z nim prośba o zgłaszanie opinii i uwag do tego dokumentu na adres: wytyczne@mi.gov.pl do dnia 11 stycznia 2019 r.

Celem tego Katalogu jest określenie optymalnych, powtarzalnych i funkcjonalnych pod względem wykonania i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów. Katalog ma wspomagać zarządców dróg i projektantów.

Przewiduje się że Katalog, po przeprowadzeniu konsultacji, zostanie rekomendowany przez Ministra Infrastruktury do stosowania na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), a w przyszłości stanie się fakultatywnym elementem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, nad którym w resorcie infrastruktury trwają prace.

-------------------------------------------------------------

W dniu 17.12.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2348)

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.

Uwagi:

1) art. 1: a) pkt 1, b) pkt 2 lit. c, c) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5ab, d) pkt 6, e) pkt 8 w zakresie dodawanego pkt 11d, f) pkt 12 - wchodzą w życie z dniem 18 grudnia 2018 r.;

2) art. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5aa oraz art. 5 i art. 6 - wchodzą w życie z dniem 18 czerwca 2018 r.

Ustawa dotyczy:

Uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przemysłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

Ponadto nowelizacja dodaje do art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami budzący wiele kontrowersji (m.in. ze strony RCL i Rzecznika Praw Obywatelskich) ustęp 2a, zgodnie z którym decyzji o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości będzie od razu nadawany rygor natychmiastowej wykonalności.

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002348

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000755 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002204 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2911

-------------------------------------------------------------

W dniu 29.12.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2489)

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.

Rozporządzenie dotyczy:

Rozporządzenie określa wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podstawą prawną wydania rozporządzenia jest art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), który został dodany do ustawy i będzie obowiązywał również od 1 stycznia 2019 r. w celu realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z ww. przepisem - podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2489/1

* Informacja nr 12/2018 z dnia 27.11.2018 r.

W dniu 31.10.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2018 poz. 1053)

Data obowiązywania nowych stawek: 01.01.2019 r.

Obwieszczenie dotyczy:

Następuje wzrost opłat za materiały geodezyjne.

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180001053

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje się Kalkulator Opłat, którym można dokonać obliczeń aktualnej opłaty za udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_oplat_pzgik-2018.html .

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 23.11.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191)

Data wejścia w życie: 18.04.2019 r.

Uwagi:art. 9 ust. 3 i art. 13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa dotyczy:

Ustawa określa m.in. zasady przesyłania drogą elektroniczną faktur elektronicznych oraz innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002191

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2888

* Informacja nr 11/2018 z dnia 22.10.2018 r.

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993)

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001993

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001126

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 1991)

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001991

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001320

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 16.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986)

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986

* Informacja nr 10/2018 z dnia 08.10.2018 r.

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001876

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001744

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące (Dz. U. 2018 poz. 1874)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001874

* Informacja nr 9/2018 z dnia 07.09.2018 r.

W dniu 05.09.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722)

Data wejścia w życie: 2018-09-20,

z wyjątkiem:

- art. 1 pkt 5 i 22, które wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.,

- art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:

Głównym celem ustawy jest poprawienie błędów i rozstrzygnięcie wielu wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. , w tym m.in.:

- przesądzenie, że stopnie wodne należą do kategorii budowli przeciwpowodziowych,

- w art. 17 rozszerzono stosowanie ustawy do infrastruktury liniowej prowadzonej przez wody powierzchniowe, bez ograniczenia do linii brzegu. Efektem wprowadzonych zmian będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z prowadzeniem infrastruktury liniowej w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu. W konsekwencji zmieniono art. 389 pkt 9 ustawy, określającym katalog działań wymagających pozwolenia wodnoprawnego. Celem ustawodawcy było wyeliminowanie sytuacji, w której obiekty liniowe mogły być prowadzone przez wody powierzchniowe w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu, z powodu braku możliwości stosowania ustawy – Prawo wodne w stosunku do obiektów liniowych w takich przypadkach.

- dodano art. 75a zakazujący wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych,

- dodanie ust. 13a do art. 166 ustawy ma na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego,

- zmiany art. 240 polegają na wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z kompetencjami poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich w zakresie: kontroli gospodarowania wodami, zgód wodnoprawnych, decyzji, o których mowa w art. 343 ust. 2, 3 i 6 ustawy – Prawo wodne itp.,

- wiele zmian dotyczących sposobu naliczania i poboru opłat

- wprowadzenie ust. 4 w art. 394 ma na celu usprawnienie procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych, w przypadku przedsięwzięć, w ramach których prowadzone są równocześnie działania wymagające uzyskania odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego. Dodanie przepisu będzie skutkowało obowiązkiem złożenia jednej dokumentacji, do jednej jednostki organizacyjnej Wód Polskich,

- celem uchylenia ust. 5 w art. 397 ustawy jest przekazanie kompetencji w zakresie ocen wodnoprawnych wyłącznie dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

- wprowadzenie art. 440a ma na celu uregulowanie sytuacji wydawania deklaracji zgodności, w przypadkach w których nie wydano oceny wodnoprawnej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001722

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000433 - ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2638

---------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1648)

Data wejścia w życie: 2018-09-11

Zmiana dotyczy:

Ustawa tworzy spółkę Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, której podstawowym przedmiotem działalności będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001648

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2718